Privaatsustingimused

1. Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub, töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja 4PAKK OÜ (edaspidi andmetöötleja).
1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.
1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.
1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.
2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.
2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.
2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

3. Klientide isikuandmete töötlemine

3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:
         3.1.1. Andmesubjekti poolt andmetöötlejale avaldatud isikuandmed (nimi, e-posti aadress,
                  postiaadress, telefoninumber);
         3.1.2. Andmesubjekti ja andmetöötleja tavapärase suhtluse tulemusel tekkivad
                  isikuandmed;
         3.1.3. Andmesubjekti poolt ilmselgelt avalikustatud isikuandmed (nt sotsiaalmeedias);
         3.1.4. Teenuste tarbimisel tekkivad isikuandmed (nt andmetöötleja e-poest ostmisel);
         3.1.5. Veebilehe külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad isikuandmed (nt veebi-
                  lehel veedetud aeg);
         3.1.6. Kolmandatelt isikutelt saadavad isikuandmed;
         3.1.7. Andmetöötleja poolt loodud ja kombineeritud isikuandmed (kliendisuhte raames                        toimunud kirjavahetus või tellimuste ajaloo nimistu).
3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.
3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):
         a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel                       konkreetsel eesmärgil;
         b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu
             täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andme-
             subjekti taotlusele;
         c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;
         f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud
             huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või                 põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui and-
             mesubjekt on laps.
3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:
         3.4.1. Töötlemise eesmärk - julgeolek ja turvalisus
                   Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg - vastavalt seaduses nimetatud                                   tähtaegadele;
         3.4.2. Töötlemise eesmärk - tellimuse töötlemine
                   Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg - 7 aastat;
         3.4.3. Töötlemise eesmärk - e-poe teenuste toimimise tagamine
                   Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg - 7 aastat;
         3.4.4. Töötlemise eesmärk - kliendihaldus
                   Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg - 7 aastat;
         3.4.5. Töötlemise eesmärk - finantstegevus, raamatupidamine
                   Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg - vastavalt seaduses nimetatud                                   tähtaegadele;
         3.4.6. Töötlemise eesmärk - turundus
                   Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg - 7 aastat.
3.5. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted. Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
3.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.
3.7. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 7 aastat. Juhul, kui andmetöötleja soovib hoida isikuandmeid kauem, kui see on kogumise eesmärgist tulenevalt vajalik, anonümiseerib andmetöötleja andmed selliselt, et andmesubjekt ei ole enam tuvastatav. Andmete puhul, mille on andmetöötleja saanud läbi kliendi- või muu sarnase suhte, säilitab andmetöötleja vastavalt parimale tavale ning nõusoleku alusel töödeldavaid andmeid kuni nõusoleku tagasi võtmiseni.

4. Andmesubjekti õigused

4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.
4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.
4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.
4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.
4.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil info@tudupood.ee.
4.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

5. Küpsised ja muud veebitehnoloogiad

5.1. Andmetöötleja võib koguda veebilehtede ja teiste infoühiskonnateenuste külastajate kohta andmeid, kasutades selleks Küpsiseid (s.o väiksed infokillud, mis talletatakse külastaja brauseri poolt külastaja arvuti või muu seadme kõvakettale) või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IP-aadress, seadmeinfo, asukohateave) ning neid andmeid töödelda.
5.2. Andmetöötleja kasutab kogutavaid andmeid, et võimaldada teenuse osutamine vastavalt külastaja või kliendi harjumustele; kindlustada parim teenuse kvaliteet; muuta veebilehe kasutuskogemust kliendile mugavamaks; informeerida külastajat ja klienti sisust ja teha soovitusi; muuta reklaamid asjakohasemaks ja tõhustada turunduspingutused; analüüsida kliendikäitumist ning seeläbi parendada veebikogemust; hõlbustada sisselogimist ja andmete kaitsmist. Kogutud andmeid kasutatakse ka külastajate loendamiseks ning nende kasutusharjumuste fikseerimiseks.
5.3. Kasutame oma e-poe keskkonna küpsiseid kasutajate tuvastamiseks unikaalsete, kuid anonüümsete isikutena.
5.4. Andmetöötleja kasutab sessiooni-, püsi- ja reklaamküpsiseid. Sessiooniküpsis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust; püsiküpsised jäävad alles veebilehe korduval külastamisel; reklaamküpsiseid kasutatakse külastajale sobilike materjalide edastamiseks või selleks, et piirata sama reklaami nägemise kordade arvu veebilehel. Kolmandate osapoolte Küpsiseid kasutavad andmetöötleja partnerite veebilehed. Nende Küpsiste tekkimist andmetöötleja ei kontrolli, seega nende küpsiste kohta saad infot kolmandate osapoolte käest.
5.5. Küpsiste osas nõustuvad külastajad nende kasutamisega veebilehel, infoühiskonna teenuse seadetes või veebibrauseris. Juhul, kui külastaja ei soovi veebilehel küpsiste kasutamist lubada, võib ta need enda veebilehitseja seadetes blokeerida, kasutada privaatse lehitsemise võimalust või need täielikult kustutada, kasutades veebilehitseja teenusepakkuja poolt antud juhiseid.
5.6. Enamik veebilehitsejaid lubavad vaikimisi Küpsiseid. Ilma Küpsiseid täielikult lubamata ei ole veebilehe funktsioonid külastajale täies ulatuses saadaval ning võib esineda meile ettenägematuid probleeme funktsionaalsuse ning kasutuskogemusega. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine, keelamine või kustutamine on külastaja kontrolli all läbi enda veebilehitseja sätete, infoühiskonna teenuse seadistuste ja selliste privaatsuse tõhustamise platvormide.

6. Lõppsätted

6.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.
6.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe https://tudupood.ee kaudu.